3. picado exercise - chromatic 16ths (bpm=155)

Modified