Go Shamrocks (Shammy Shammy)

Original Cadence

Modified