Sourwood Mountain (#cello)

Only 4 cello yo!!!

Modified