Pokemon - Sun & Moon - Elite Four Theme

What S&M theme should I make next?

Modified