Niobe, Weeping

Tribute to Chopin's Op. 28 No. 20

Modified