439 - Ang Isang Bahagi ng Ating Pagsamba

Modified