Necrofantasia

Yukari Yakumo's Theme from Phantasm Stage of Touhou 7: PCB

Modified