Im eshkachech duet

simplified from https://www.youtube.com/watch?v=GI39xCWlMQo

Modified